Sprístupnený potok a návrh lávky

Pred pár rokmi sa v meste Stará Turá spracovával projekt nového parku. Tento nový park sa mal realizovať na mieste, kde boli predtým malé modulárne objekty, ktoré slúžili ako malé obchodíky a služby. Mäsiar, kvetinárstvo, potraviny, kaderníctvo, odevy, či krčma. Tieto malé objekty sa vtedy demontovali a jeden z návrhov, čo z voľnou plochou, bol zrealizovať menší park s relaxačnou a oddychovou funkciou.

001 sirsie vztahy zona potoka stara tura pavlech architekti

Letecká snímka mesta Stará Turá, širšie vzťahy a vyznačená zóna Turanského potoka

002 povodny stav zona potoka stara tura pavlech architekti

Centrum mesta a riešená zóna potoka. Pôvodný stav zóny a pôvodných lávok, mostíkov.

Mesto Stará Turá poznám. Pochádzam z tohto mesta a často tu s rodinou trávim víkendy u rodičov. S myšlienkou nového parku som nesúhlasil. Je podľa mňa zbytočný. Prečo to píšem, keď témou štúdie je zóna potoka a návrh lávky? Jedno s druhým súvisí.

003 situacia zona potoka stara tura pavlech architekti

Prvým krokom je obnovenie a doplnenie aleje popri potoku. Na viacerých miestach už stromy nie sú, niekde sú stromy staré a poškodené. Situácia

Táto plocha sa nachádza takmer v centre. Podľa môjho názoru by mala byť mestotvorná, tvorená polyfunkciou. V parteri obchody, kaviareň, reštaurácia, služby. Nad parterom bývanie, napríklad pre mladé rodiny. Za budovou navrhnúť dobre fungujúci vnútroblok. Na pomerne malej ploche sa dá využiť priestor verejný, poloverejný až súkromný...

004 zona potoka narh lavky stara tura pavlech architekti

Vývojová škica

005 zona potoka narh lavky stara tura pavlech architekti

Vývojová škica

006 zona potoka narh lavky stara tura pavlech architekti

Novonavrhovaná lávka. Napravo naznačené hmotové riešenie pre polyfunkčný objekt osadený na voľnej ploche v centre mesta. 

Nerozumel som myšlienke nového parku, keď mesto má dostatok zelene a parkov. Navyše má niečo, čo by mnohé mestá chceli mať a nemajú, vodný prvok. Stredom mesta, po celej jeho dĺžke preteká potok. Z oboch strán ho lemujú aleje stromov, prevažne líp.

Vtedy pred rokmi, mi napadla myšlienka revitalizácie tejto zóny, doplnenie alejí stromov a sprístupnenia potoka. Prečo by park nemohol byť práve tu, pod korunami veľkých stromov, pri vode.

007 zona potoka narh lavky stara tura pavlech architekti

Oddych, čítanie knihy, posedenie s rodinou, priateľmi, či kŕmenie kačíc. Kontakt s prírodou a to pár krokov od Vášho bytu.

Pri návrhu dopravného ihriska sme sa so zadávateľom, Staroturanským okrášľovacím spolkom, rozprávali o viacerých projektoch a problémoch mesta. Zistili sme, že máme podobný pohľad na zónu potoka. Zhodli sme sa, že túto zónu treba riešiť komplexne, s výhľadom do budúcna.

Hybným momentom na spracovanie tejto štúdie boli staršie návrhy lávky cez potok. S ich návrhmi sa okrášľovací spolok nestotožňoval a oslovil nás na spoluprácu. Návrh lávky sme spojili s celou zónou potoka.

008 zona potoka narh lavky stara tura pavlech architekti

Umiestnenie lávky v náväznosti na oddychovú zónu pri vode.

Malými a jednoduchými krokmi k výraznému výsledku.
Prvým krokom je obnovenie a doplnenie aleje popri potoku. Na viacerých miestach už stromy nie sú, niekde sú stromy staré a poškodené. Táto zeleň sa môže na niektorých miestach akoby "vyliať z koryta". Takým miestom by mohlo byť aj námestie. Minimálne na dvoch miestach navrhujeme doplniť väčšie stromy. Toto riešenie by podporilo súčasné umiestnenie lavičiek na zrekonštruovanom námestí. V terajšom stave si cez letné mesiace na námestí veru neposedíte. Navyše zeleň priazdnivo pôsobí na celkovú klímu v meste.

Druhým krokom je revitalizácia parkových plôch. Spomeniem zeleň za poliklinikou a park pred budovou Chirany. V prvom prípade doplnenie peších ťahov, lavičiek, zapojiť potok, tak ako v centre. Skôr pokoj a relax. V prípade parku pri Chirane, tam navrhujeme doplniť plochy aktivitami pre deti a rodiny. Malé ihriská, napríklad ping pongové stoly, interaktívny mobiliár.

009 zona potoka narh lavky stara tura pavlech architekti

Rezopohľad. Umiestnenie a tvar výhliadky.

Celá idea je vytiahnúť ľudí von, do mesta, do prírody. Popri potoku, využívajúc nové plochy pre oddych a doplnením nových peších ťahov sa ľudia môžu dostať cez parky pri poliklinike a Chirane na chodník smerujúci do rekreačnej oblasti Dubník.

Ako sprístupniť potok v centre mesta? Určite nie zmenou tvaru koryta. Bolo by to finančne náročné a navyše okolie potoka a pešia zóna boli pred pár rokmi rekonštruované.
Navrhujeme miernu úpravu brehu vo vybraných miestach a vytvorenie terasového sedenia. Oddych, čítanie knihy, posedenie s rodinou, priateľmi, či kŕmenie kačíc. V týchto miestach tiež navrhujeme do potoka umiestniť betónové kamene - šlapáky, ktoré budú čeriť hladinu a vytvárať príjemnú akustiku. Súčasne umožnia, hlavne deťom, pohyb v tesnej blízkosti hladiny.

010 zona potoka narh lavky stara tura pavlech architekti

Umiestnenie a tvar výhliadky.

Hlavným bodom štúdie je návrh lávky. Lávku v tomto prípade chápeme ako súčasť všetkého už spomenutého - pôvodného, doplneného aj novonavrhovaného. To, že lávku chápeme ako súčasť celku neznamená, že sa projekt nemôže realizovať po etapách. Prvou etapou by bola zrejme výmena starých peších mostov, lávok.

011 zona potoka narh lavky stara tura pavlech architekti

Tvar, materiál, modulárnosť a rozmery lávky a jej modifikácie - výhliadky.

Navrhovaná lávka je tvarom jednoduchá. Tvorí ju oceľová nosná konštrukcia a drevený obal. Zaujímavosťou lávky je stvárnenie jej zábradlia. Tvoria ho drevené lamely, ktoré budú vytvárať zaujímavé tieňohry a to nielen cez deň. Madlo zábradlia navrhujeme, po celej dĺžke lávky, zo spodnej strany podsvietiť. Nášľapná vrstva,v podobe drevených dosák, je protišmykovo upravená. Lávka zapadá do prostredia, je finančne nenáročná a ľahko zrealizovateľná.

V podobnom tvare a konštrukcií navrhujeme aj výhliadku. Jedná sa o vysunutú konštrukciu nad vodu. Použiť sa dá na viacerých miestach, ako príklad sme použili zónu pri bytovom dome "Zetko"

014 zona potoka navrh lavky stara tura pavlech architekti

Návrh novej lávky cez potok. Vizualizácia pavlech architekti.

012 zona potoka navrh lavky stara tura pavlech architekti

Navrhovaná lávka je tvarom jednoduchá. Tvorí ju oceľová nosná konštrukcia a drevený obal. 

Masívne oceľové zábradlie navrhujeme v prevažnej miere zachovať. Kde je to možné, kde napríklad svah brehu nie je strmý, nebezpečný a nachádza sa na pešej zóne, tam môže byť zábradlie odstránené. Navrhujeme ho natrieť šedou matnou farbou a doplniť ho reflexnými prvkami, hlavne zo strany frekventovanej cesty.

Na toto zábradlie sme navrhli závesné prvky. Sú to lavičky, priestory pre regulovanú reklamu a oznamy a plochy pre výstavy a prezentáciu umelcov, fotografov, zaujímavých rodákov, atď.

013 zona potoka navrh lavky stara tura pavlech architekti

Vizualizácia. Madlo zábradlia navrhujeme, po celej dĺžke lávky, zo spodnej strany podsvietiť.

015 zonapotoka navrh lavky staratura pavlecharchitekti

Vizualizácia. Oddych, čítanie knihy, posedenie s rodinou, priateľmi, či kŕmenie kačíc

016 zonapotoka navrh lavky staratura pavlecharchitekti

Prvým krokom je obnovenie a doplnenie aleje popri potoku. Na viacerých miestach už stromy nie sú, niekde sú stromy staré a poškodené. Táto zeleň sa môže na niektorých miestach akoby "vyliať z koryta". Takým miestom by mohlo byť aj námestie. Minimálne na dvoch miestach navrhujeme doplniť väčšie stromy. Toto riešenie by podporilo súčasné umiestnenie lavičiek na zrekonštruovanom námestí. V terajšom stave si cez letné mesiace na námestí veru neposedíte. Navyše zeleň priazdnivo pôsobí na celkovú klímu v meste. Obrázky naľavo.

Celá idea je vytiahnúť ľudí von, do mesta, do prírody. Popri potoku, využívajúc nové plochy pre oddych a doplnením nových peších ťahov sa ľudia môžu dostať cez parky pri poliklinike a Chirane na chodník smerujúci do rekreačnej oblasti Dubník. Vývojová škica - obrázky napravo.

017 zonapotoka navrh lavky staratura pavlecharchitekti

Na zábradlie sme navrhli závesné prvky. Sú to lavičky, priestory pre regulovanú reklamu a oznamy a plochy pre výstavy a prezentáciu umelcov, fotografov, zaujímavých rodákov, atď. Vývojové škice.

Zadanie štúdie pripomína pomerne známe Mestské zásahy, ktoré architekti spracovali pre viaceré mestá, začínajúc Bratislavou. Poňali sme to podobne. Nebolo naším zámerom "rozbágrovať " celé centrum mesta aj keď vieme, že tým spôsobom by sa z potenciálu potoka dalo vyťažiť ešte viac (ale za akú cenu). Chceli sme menšími zásahmi zrevitalizovať zónu potoka, sprístupniť ju a vytvoriť tak nové plochy, prvky, príležitosti slúžiace obyvateľom mesta...

Projekt nájdete v našom portfóliu.

Text: Marek Pavlech

Autori: Marek Pavlech, Daniela Uková, Mária Rakúsová

Návrh: 02-03/2019

 

logo velke