Nové Hnilíky, Stará Turá

Zadanie

Zadaním štúdie bolo na už zadefinované parcely a uličnú sieť navrhnúť novú zástavbu rodinných domov. Bolo treba navrhnúť typ, hmotu a veľkosť domov, ich osadenie na pozemku, možné dispozičné a materiálové riešenie. Urbanisticko – architektonická štúdia by mala byť hlavným podkladom pre zadefinovanie regulačného plánu zóny. Vychádzali sme teda už zo zadefinovanej uličnej siete, dopravného riešenia, trasovania inžinierskych sietí a rozdelenia na pätnásť parciel. Zadanie od investora bolo logické a možno ho uviesť za príklad aj ďalším developerom či samosprávam. Investor sa pri zadaní štúdie chcel vyhnúť stavu, že každý nový majiteľ pozemku si postaví svoj dom bez zjednocujúcej regulácie. Jeden si postaví bungalov s plytkou valbovou strechou, druhý zvolí kubickú architektúru, tretí vsadí na pravidlo, že sýtejšia fasáda je tá najkrajšia. Príkladov by mohlo byť na desiatky.

Štúdia, ktorá má byť podkladom pre ďalšiu reguláciu nemá presne určiť aký dom si má budúci majiteľ pozemku postaviť. Nemá byť diktátom. Štúdia aj nasledujúci regulačný plán zóny má byť návodom ako postupovať a čoho sa pridŕžať, v akých mantineloch sa možno hýbať.

Návrh

V štúdií sme navrhli ideálne osadenie domov, ich odsadenie od hraníc pozemku, polohu garáže. Hmotovo sú navrhované domy pozdĺžne kvádre zastrešené sedlovou strechou. Objekty garáží sú zastrešené plochou vegetačnou strechou. Orientáciou k svetovým stranám sú orientované severozápad – juhovýchod v pozdĺžnom smere. Pre overenie funkčnosti návrhu sme navrhli možné dispozičné riešenia. Navrhujeme použiť jednopodlažné domy s plnohodnotným podkrovím (s možným použitím vikierov), prípadne jednopodlažné domy s otvoreným podstrešným priestorom a galériou. Dvojpodlažné domy zastrešené sedlovou strechou s podkrovím by sme pre výšku skôr neodporúčali. Bude to závisieť od zadefinovania výšky hrebeňa v regulačnom pláne. Ak napríklad budúci architekt investora konkrétnej parcely zapustí budúci dom do terénu a splní výšku hrebeňa, mohol by použiť aj dvojpodlažné riešenie s podkrovím. Sklon striech je navrhnutý v ideálnom riešení so 45 stupňovým sklonom. Pre regulatív odporúčame sklony v rozmedzí od 30 do 50 stupňov.

Materiál, strecha a fasáda

Materiálové riešenie domov je navrhnuté nasledovne. Fasády sú prevažne omietané vo farebnej škále od bielej do šedej a v zemitých hnedých a okrových odtieňoch. Fasády domov môžu byť dokombinované dreveným obkladom. Krytina striech je škridla – betónová alebo keramická. Použiť sa môže tiež šedý, antracitový falcovaný plech, prípadne iné podobné materiály.

Oplotenie

Oplotenie pozemku navrhujeme klasické pletivové v kombinácií so živým napr. hrabovým plotom, alebo drevený latkový plot. Plot možno dokombinovať, hlavne v terénnych odskokoch, napríklad s gabiónmi, či betónovými múrikmi. Nie však po celej výške oplotenia. Výška oplotenia je maximálne 1,6m. Neprípustné sú napríklad prefabrikované betónové vysoké ploty.

Detské ihrisko a zóna pre chovateľov a záhradkárov

V spodnej časti sme navrhli verejný priestor – detské ihrisko v kombinácií so šachovými stolmi a petangom (pétanque). Nanovo sme tiež preriešili záhradkársku a chovateľskú oblasť. Doplnili sme ju o verejné altánky a miesta na opekanie.

Autori
Ing.arch. Marek Pavlech, Ing.arch. David Repiský, Ing.arch. Mária Rakúsová
Miesto
Stará Turá
Riešená plocha
2,18ha
Návrh
2020
Realizácia
2022 -
Charakter
Návrh obytnej zóny