Nový park v centre mesta? 

Pred pár rokmi sa v meste Stará Turá spracovával projekt nového parku. Tento nový park sa mal realizovať na mieste, kde boli predtým malé modulárne objekty, ktoré slúžili ako malé obchodíky a služby. Mäsiar, kvetinárstvo, potraviny, kaderníctvo, odevy, či krčma. Tieto malé objekty sa vtedy demontovali a jeden z návrhov, čo z voľnou plochou, bol zrealizovať menší park s relaxačnou a oddychovou funkciou.

001-sirsie-vztahy-zona-potoka-stara-tura-pavlech-architekti
Letecká snímka mesta Stará Turá, širšie vzťahy a vyznačená zóna Turanského potoka

002-povodny-stav-zona-potoka-stara-tura-pavlech-architekti
Centrum mesta a riešená zóna potoka. Pôvodný stav zóny a pôvodných lávok, mostíkov.

Je naozaj potrebný?

Mesto Stará Turá poznám. Pochádzam z tohto mesta a často tu s rodinou trávim víkendy u rodičov. S myšlienkou nového parku som nesúhlasil. Je podľa mňa zbytočný. Prečo to píšem, keď témou štúdie je zóna potoka a návrh lávky? Jedno s druhým súvisí.

003-situacia-zona-potoka-stara-tura-pavlech-architekti
Prvým krokom je obnovenie a doplnenie aleje popri potoku. Na viacerých miestach už stromy nie sú, niekde sú stromy staré a poškodené. Situácia

Táto plocha sa nachádza takmer v centre. Podľa môjho názoru by mala byť mestotvorná, tvorená polyfunkciou. V parteri obchody, kaviareň, reštaurácia, služby. Nad parterom bývanie, napríklad pre mladé rodiny. Za budovou navrhnúť dobre fungujúci vnútroblok. Na pomerne malej ploche sa dá využiť priestor verejný, poloverejný až súkromný…

004-zona-potoka-navrh-lavky-stara-tura-pavlech-architekti
Vývojová škica

005-zona-potoka-navrh-lavky-stara-tura-pavlech-architekti
Vývojová škica

006-zona-potoka-navrh-lavky-stara-tura-pavlech-architekti
Novonavrhovaná lávka. Napravo naznačené hmotové riešenie pre polyfunkčný objekt osadený na voľnej ploche v centre mesta. 

Mesto má niečo, čo ostatné mestá umelo budujú…

Nerozumel som myšlienke nového parku, keď mesto má dostatok zelene a parkov. Navyše má niečo, čo by mnohé mestá chceli mať a nemajú, vodný prvok. Stredom mesta, po celej jeho dĺžke preteká potok. Z oboch strán ho lemujú aleje stromov, prevažne líp.

Vtedy pred rokmi, mi napadla myšlienka revitalizácie tejto zóny, doplnenie alejí stromov a sprístupnenia potoka. Prečo by park nemohol byť práve tu, pod korunami veľkých stromov, pri vode.

007-zona-potoka-navrh-lavky-stara-tura-pavlech-architekti
Oddych, čítanie knihy, posedenie s rodinou, priateľmi, či kŕmenie kačíc. Kontakt s prírodou a to pár krokov od Vášho bytu.

Pri návrhu dopravného ihriska sme sa so zadávateľom, Staroturanským okrášľovacím spolkom, rozprávali o viacerých projektoch a problémoch mesta. Zistili sme, že máme podobný pohľad na zónu potoka. Zhodli sme sa, že túto zónu treba riešiť komplexne, s výhľadom do budúcna.

Lávky cez potok

Hybným momentom na spracovanie tejto štúdie boli staršie návrhy lávky cez potok. S ich návrhmi sa okrášľovací spolok nestotožňoval a oslovil nás na spoluprácu. Návrh lávky sme spojili s celou zónou potoka.

008-zona-potoka-navrh-lavky-stara-tura-pavlech-architekti
Umiestnenie lávky v náväznosti na oddychovú zónu pri vode.

Malými a jednoduchými krokmi k výraznému výsledku.

Prvým krokom je obnovenie a doplnenie aleje popri potoku. Na viacerých miestach už stromy nie sú, niekde sú stromy staré a poškodené. Táto zeleň sa môže na niektorých miestach akoby „vyliať z koryta“. Takým miestom by mohlo byť aj námestie. Minimálne na dvoch miestach navrhujeme doplniť väčšie stromy. Toto riešenie by podporilo súčasné umiestnenie lavičiek na zrekonštruovanom námestí. V terajšom stave si cez letné mesiace na námestí veru neposedíte. Navyše zeleň priazdnivo pôsobí na celkovú klímu v meste.

Druhým krokom je revitalizácia parkových plôch. Spomeniem zeleň za poliklinikou a park pred budovou Chirany. V prvom prípade doplnenie peších ťahov, lavičiek, zapojiť potok, tak ako v centre. Skôr pokoj a relax. V prípade parku pri Chirane, tam navrhujeme doplniť plochy aktivitami pre deti a rodiny. Malé ihriská, napríklad ping pongové stoly, interaktívny mobiliár.

009-zona-potoka-navrh-lavky-stara-tura-pavlech-architekti
Rezopohľad. Umiestnenie a tvar výhliadky.

Ako sprístupniť potok?

Celá idea je vytiahnúť ľudí von, do mesta, do prírody. Popri potoku, využívajúc nové plochy pre oddych a doplnením nových peších ťahov sa ľudia môžu dostať cez parky pri poliklinike a Chirane na chodník smerujúci do rekreačnej oblasti Dubník.

Ako sprístupniť potok v centre mesta? Určite nie zmenou tvaru koryta. Bolo by to finančne náročné a navyše okolie potoka a pešia zóna boli pred pár rokmi rekonštruované.
Navrhujeme miernu úpravu brehu vo vybraných miestach a vytvorenie terasového sedenia. Oddych, čítanie knihy, posedenie s rodinou, priateľmi, či kŕmenie kačíc. V týchto miestach tiež navrhujeme do potoka umiestniť betónové kamene – šlapáky, ktoré budú čeriť hladinu a vytvárať príjemnú akustiku. Súčasne umožnia, hlavne deťom, pohyb v tesnej blízkosti hladiny.

010-zona-potoka-navrh-lavky-stara-tura-pavlech-architekti
Umiestnenie a tvar výhliadky.

Hlavným bodom štúdie je návrh lávky. Lávku v tomto prípade chápeme ako súčasť všetkého už spomenutého – pôvodného, doplneného aj novonavrhovaného. To, že lávku chápeme ako súčasť celku neznamená, že sa projekt nemôže realizovať po etapách. Prvou etapou by bola zrejme výmena starých peších mostov, lávok.

011-zona-potoka-navrh-lavky-stara-tura-pavlech-architekti
Tvar, materiál, modulárnosť a rozmery lávky a jej modifikácie – výhliadky.

Dizajn lávky

Navrhovaná lávka je tvarom jednoduchá. Tvorí ju oceľová nosná konštrukcia a drevený obal. Zaujímavosťou lávky je stvárnenie jej zábradlia. Tvoria ho drevené lamely, ktoré budú vytvárať zaujímavé tieňohry a to nielen cez deň. Madlo zábradlia navrhujeme, po celej dĺžke lávky, zo spodnej strany podsvietiť. Nášľapná vrstva,v podobe drevených dosák, je protišmykovo upravená. Lávka zapadá do prostredia, je finančne nenáročná a ľahko zrealizovateľná.

Možno vytvoriť aj vyhliadku

V podobnom tvare a konštrukcií navrhujeme aj výhliadku. Jedná sa o vysunutú konštrukciu nad vodu. Použiť sa dá na viacerých miestach, ako príklad sme použili zónu pri bytovom dome „Zetko“

014-zona-potoka-navrh-lavky-stara-tura-pavlech-architekti
Návrh novej lávky cez potok. Vizualizácia pavlech architekti.

012-zona-potoka-navrh-lavky-stara-tura-pavlech-architekti
Navrhovaná lávka je tvarom jednoduchá. Tvorí ju oceľová nosná konštrukcia a drevený obal. 

Masívne oceľové zábradlie navrhujeme v prevažnej miere zachovať. Kde je to možné, kde napríklad svah brehu nie je strmý, nebezpečný a nachádza sa na pešej zóne, tam môže byť zábradlie odstránené. Navrhujeme ho natrieť šedou matnou farbou a doplniť ho reflexnými prvkami, hlavne zo strany frekventovanej cesty.

Na toto zábradlie sme navrhli závesné prvky. Sú to lavičky, priestory pre regulovanú reklamu a oznamy a plochy pre výstavy a prezentáciu umelcov, fotografov, zaujímavých rodákov, atď.

013-zona-potoka-navrh-lavky-stara-tura-pavlech-architekti
Vizualizácia. Madlo zábradlia navrhujeme, po celej dĺžke lávky, zo spodnej strany podsvietiť.

015-zona-potoka-navrh-lavky-stara-tura-pavlech-architekti
Vizualizácia. Oddych, čítanie knihy, posedenie s rodinou, priateľmi, či kŕmenie kačíc

016-zona-potoka-navrh-lavky-stara-tura-pavlech-architekti
Prvým krokom je obnovenie a doplnenie aleje popri potoku. Na viacerých miestach už stromy nie sú, niekde sú stromy staré a poškodené. Táto zeleň sa môže na niektorých miestach akoby „vyliať z koryta“. Takým miestom by mohlo byť aj námestie. Minimálne na dvoch miestach navrhujeme doplniť väčšie stromy. Toto riešenie by podporilo súčasné umiestnenie lavičiek na zrekonštruovanom námestí. V terajšom stave si cez letné mesiace na námestí veru neposedíte. Navyše zeleň priazdnivo pôsobí na celkovú klímu v meste. Obrázky naľavo.

Celá idea je vytiahnúť ľudí von, do mesta, do prírody. Popri potoku, využívajúc nové plochy pre oddych a doplnením nových peších ťahov sa ľudia môžu dostať cez parky pri poliklinike a Chirane na chodník smerujúci do rekreačnej oblasti Dubník. Vývojová škica – obrázky napravo.

017-zona-potoka-navrh-lavky-stara-tura-pavlech-architekti
Na zábradlie sme navrhli závesné prvky. Sú to lavičky, priestory pre regulovanú reklamu a oznamy a plochy pre výstavy a prezentáciu umelcov, fotografov, zaujímavých rodákov, atď. Vývojové škice.

Mestské zásahy v malom

Zadanie štúdie pripomína pomerne známe Mestské zásahy, ktoré architekti spracovali pre viaceré mestá, začínajúc Bratislavou. Poňali sme to podobne. Nebolo naším zámerom „rozbágrovať “ celé centrum mesta aj keď vieme, že tým spôsobom by sa z potenciálu potoka dalo vyťažiť ešte viac (ale za akú cenu). Chceli sme menšími zásahmi zrevitalizovať zónu potoka, sprístupniť ju a vytvoriť tak nové plochy, prvky, príležitosti slúžiace obyvateľom mesta…

Projekt nájdete v našom portfóliu.

Autori: Marek Pavlech, Daniela Uková, Mária Rakúsová

Návrh: 02-03/2019