Voda bude čoraz viac vzácna, nehovoriac o pitnej vode. V súčasnosti sa čoraz častejšie hovorí o ekologických problémoch. Týkajú sa všetkých. Malo by sa viac písať a hovoriť o hospodárení s vodou.

Všetci majú vedomosť o separácií rôznych materiálov. Možno však recyklovať aj nenahraditeľný prírodný zdroj – vodu. Spôsoby recyklácie, teda čistenia, sú rôzne. Rada by som Vám jeden priblížila – koreňové čistiarne odpadových vôd.

O koreňových čističkách, ako sa im ľudovo hovorí, sme už pred nedávnom písali pod názvom – ekočističky.

obr.-1-ilustracnC3A920666F746F2E6A7067

Ilustračné foto odpadových vôd. Dostupné na: https://ecohero.sk/znecistenie-vody/

O čo sa vlastne jedná? Stručne povedané koreňové čistiarne recyklujú vodu. Chránia životné prostredie a celý tento systém je založený na prírodnej báze. Nepoužíva žiadne technické súčasti, ktoré by mohli časom vypovedať svoju službu.

História

Už v roku 1952 uskutočnil K. Seidel prvý pokus čistenia odpadových vôd pomocou umelých mokradí. Od vtedy sa vegetačné čistiarne rozšírili do celého sveta. Na Slovensku sa začali realizovať v roku 1993. Dnes nachádzajú čoraz väčšie uplatnenie.

Prax

Koreňové čistiarne odpadových vôd sú izolované jazierka so živými rastlinami. Až po okraj sú naplnené štrkom. Voda v nich siaha tesne pod povrch kameňov. Medzi rastliny, ktoré sa tu vysádzajú, patrí napríklad trstina, kosatec, pálka, sitina a pod.

obr.-2-upraveny-vC3BD6B6F70206B6F7265C5886F76656A20C48D6973746961726E65206F647061646F76C3BD63682076C3B4642E6A7067

Výkop koreňovej čistiarne. Dostupné na: http://willowestavby.sk/vegetacna-korenova-cistiaren-ov-2/

Čistenie vody prebieha v troch fázach. Najskôr sa oddelia hrubé nečistoty od splaškovej vody. Tento proces sa odohráva ešte pred jazierkom v septiku – nádrž na zachytávanie hrubých nečistôt. Ďalej voda putuje do jazierka. Tu sa voda dočisťuje za pomoci koreňov rastlín a aeróbnych baktérií žijúcich v okolí koreňov. Tretia fáza je dočisťovací biologický rybník, z ktorého už vyteká vyčistená voda.

obr.-3-rez-koreno766F7520C48D697374696172C5886F75206F647061646F76C3BD63682076C3B4642E6A7067

Schéma vertikálneho filtra. Dostupné na: https://www.stavebnik.sk/clanky/korenova-cisticka-odpadovych-vod.html

Pozrite si dve videá o koreňových čistiarňach – vertikálny filter tu a horizontálny filter tu.

V bežnej čistiarni strávi znečistená voda len pár hodín. V koreňovej čistiarni je to je to oveľa viac času a to cca 20 dní. Vďaka tomu sa z vody podstatne lepšie odbúravajú rôzne chemické látky a lieky ako v priemyselnej či obecnej čistiarni. Takisto k tomu dopomáhajú rôznorodé procesy a rozmanitejšie zastúpenie baktérií.

Na základe meraní parametrov a rôznych výskumov dochádza k postupnému zdokonaľovaniu konštrukčných riešení. Prvú generáciu koreňových čistiarní tvorili len horizontálne koreňové filtre. V druhej generácii nastala zmena. Horizontálne koreňové filtre boli doplnené o vertikálne. Táto zmena prináša lepšie čistiace účinky pri zachovaní jednoduchosti celého systému. Čistiareň tak dosahuje omnoho lepšie parametre. Ako vyžaduje súčasná legislatíva.

Výhody

minimálna údržba
čistia všetku vodu z domácnosti – z kuchyne, toalety či kúpeľne
nepotrebujú elektrickú energiu
dlhá životnosť
sú súčasťou krajiny – plnia aj okrasnú funkciu
znášajú nestálu kvalitu vody aj nestály prítok vody

Nevýhody

vyššia prvotná investícia
dlhodobý proces schvaľovania (projektová dokumentácia, hydrogeologický prieskum, údaje o prietoku potoka, údaje o kvalite vody vo vodnom toku, vyjadrenia k sieťam, vyjadrenia všetkých dotknutých orgánov, …)

obr.-4-esteticka-73C3BAC48D6173C5A5207AC3A1687261647920726F64696E6EC3A9686F20646F6D752E6A7067

Realizácia koreňovej čistiarne. Dostupné na: https://krtkodom.sk/korenova-cisticka-a-urady/

Realizácia a úrady

Koreňová čistiareň odpadových vôd je vhodným riešením pre jednotlivca, obce či podniky. Zo zákona je posudzovaná ako ostatné zariadenia na čistenie vody a odpadu. Jej realizácia musí byť teda schválená miestne príslušným stavebným úradom. Stavebné povolenie sa štandardne vydáva na 6 rokov. Výstavba je pomerne nenáročná. No i tak sa odporúča osloviť špecializovanú alebo aspoň v obore skúsenú firmu.
Majiteľ čistiarne je povinný dva razy do roka doručiť úradu životného prostredia rozbor vody. Pokiaľ si vzorku odoberiete samy a zanesiete do laboratória, cena rozboru sa pohybuje okolo 40€.

Každá koreňová čistiareň odpadových vôd je svojim spôsobom originálna. Dúfajme teda, že takýchto estetických prírodných čistiarní bude čoraz viac pribúdať nielen vo svete, ale aj u nás v krajine.

Zdroje:

https://www.ekocisticky.sk/

https://www.korenova-cisticka.cz/

https://www.asb.sk/stavebnictvo/technicke-zariadenia-budov/korenove-cistiarne-odpadovych-vod

https://www.voda-portal.sk/Dokument/korenove-cov-maju-potencial-aj-na-slovensku-dokazom-je-projekt-ekocisticiek-100451.aspx

http://www.korenovecisticky.sk/kcov/

http://willowestavby.sk/vegetacna-korenova-cistiaren-ov-2/

https://krtkodom.sk/korenova-cisticka-a-urady/

https://www.bzovikdp.sk/inspiracie/korenova-cisticka-odpadovych-vod/

https://www.stavebnik.sk/clanky/korenova-cisticka-odpadovych-vod.html

 

Ing.arch. Daniela Hoang